Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Obiectivele proiectului:

 

a. Creşterea capacităţii de cercetare pentru studii integrate de mediu inclusiv de biodiversitate.

 

Evaluarea impactului antropic asupra schimbărilor climatice la nivel regional/local, impune monitorizarea factorilor de mediu şi a bioindicatorilor/biomarkerilor, urmată de o evaluarea cantitativă şi calitativă a biodiversităţii specifice, ecosistemice, culturale şi economice, şi de o analiza a evoluţiei spaţiale şi temporale în ecosisteme naturale şi antropizate şi a complexelor socio-ecologice în vederea protecţiei mediului şi dezvoltării durabile.

 

Infrastructura care se va realiza prin proiect va conduce la creşterea performanţei prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de articole cotate/indexate ISI şi crearea suportului teoretic, ştiinţific şi tehnologic pentru evaluarea integrată a factorilor de mediu din toate ecosistemele ajutând la refacerea şi conservarea biodiversităţii pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

 

b. Dezvoltarea potenţialului tehnic şi de infrastructură

  

Creşterea capacităţii de cercetare pentru studii intergate în ştiinţa mediului este condiţionată de dezvoltarea unor laboratoare cu profil de chimia mediului, fizica mediului, geografia mediului, ecologie, microbiologie, citobiologie, economia mediului precum şi o serie de structuri suplimentare (cameră de simulare a condiţiilor atmosferice şi de testare de tehnologii ecologice de distrugere a poluantilor şi noi senzori de monitorizare a poluanţilor gazoşi, samplig de probe din mediu (apă aer, sol, material biologic), software, logistică). Aceste cerinţe impun linii de echipamente complete care permit repetarea experimentelor de câte ori este necesar pentru a se verifica veridicitatea rezultatelor. O bază materială corespunzătoare este o condiţie obligatorie pentru o cercetare performantă în domeniul Ştiinţei mediului.

 

 

c. Perfecţionarea comunicării şi diseminării informaţiei ştiinţifice prin dezvoltarea retelei IT a UAIC modernizarea bazei teoretice şi valorificarea eficientă a resurselor umane

 

Creşterea nivelului de informare ştiinţifică prin modernizarea reţelei IT, a platformelor software expert, a bazelor de date complexe, a bazei de carte din bibliotecă şi intensificarea schimbului internaţional. Valorificarea integrală şi dezvoltarea potenţialului uman din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: crearea de noi locuri de muncă şi atragerea de tineri cercetători, specializarea masteranzilor, doctoranzilor, post-doctoranzilor, atragerea de cercetători din ţară şi străinătate în cadrul proiectelor dezvoltate pe baza infrastructurii realizate.

 

d. Creşterea impactului cercetărilor de studii integrate de mediu asupra deciziilor la nivelul mediului economic şi social, privind protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii

 

Integrarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  în Aria Europeană de Cercetare prin întărirea relaţiilor de colaborare existente cu alte universităţi şi centre de profil din ţară şi străinătate, IMM-uri, cu parteneri europeni (domeniile public/privat), stabilirea de noi proiecte comune de cercetare, participare activă în PC 7 contribuind în acest fel la dezvoltarea regională durabilă.