CERNESIM » L1. Laboratorul de analize fizico-chimice

L1. Laboratorul de analize fizico-chimice

Persoane de contact:
Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE

e-mail: carsene@uaic.ro
tel +40 232 201354

Principalul obiectiv al acestui laborator este acela de a identifica, cuantifica si de a studia structura poluanților organici specifici regiunii de Nord-Est a României. Acest laborator este coordonat de cercetătorii de la Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Laboratorul de analize fizico-chimice are următoarele direcții de cercetare:

 • monitorizarea poluanţilor anorganici şi organici din matrici naturale.
 • studii privind stabilirea structurii unor compuși necunoscuți.
 • studii de mecanisme de reacţii în condiţii naturale a compuşilor organici volatili.
 • aplicarea de noi metode de identificare, separare, concentrare şi determinare a poluanţilor din mediu.
 • eliminarea unor agenţi poluanţi din ape reziduale;

Echipa care lucrează în cadrul acestui laborator are capacitatea de a obține rezultate importante folosind o infrastructura performanta: este participantă la proiecte internaţionale, are rezultate remarcabile si pe plan național (cercetările proprii au completat unele lipsuri de informaţie din literatura de specialitate privind comportamentul chimic al unor poluanţi în mediu – folosirea mijloacelor analitice avansate de cuantificare a unor poluanți organici din diverse matrici naturale), are rezultate publicate in reviste de profil cotate ISI.

Pe lângă indicatorii urmăriţi de Agenţiile Naționale de Mediu din România, laboratorul nostru de analiză mai urmăreşte şi indicatori precum:

 • cuantificarea conținutului de metale grele existent în pulberile sedimentabile (in special Pb), ape si soluri.
 • Calitatea precipitaților: pH, conductivitate, aciditate/alcalinitate, compoziţie chimică

Ținând cont de faptul că în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi există preocupări de monitorizare şi analiză la nivel local sau zonal, mai ales în situaţii de stres (accidente, inundaţii, emisii ilegale şi abuzive etc.) în cadrul unor cercetări ştiinţifice coordonate de Facultăţi de profil (chimie, biologie, ingineria mediului, etc.), noul Laborator de identificare, cuantificare si studiere a poluanților organici volatili, reuneşte eforturile cercetătorilor cu preocupări in domeniul mediului urmărind si alți indicatori, precum:

 • Identificarea compușilor organici volatili specifici regiunii de Nord-Est (alcani, achene, hidrocarburi aromatice – BTX , alcooli, aldehide, acizi organici,).
 • Identificarea compoziției chimice a pulberilor sedimentabile (fracția organică)
 • Identificarea poluaților organici persistenți (POP-s) din ape si sedimente.
 • Calitatea precipitațiilor – Conținutul in materie organica din precipitații – stabilirea influentei fracției organice la pH-ului precipitaţiilor

Criteriile de performanţă rămân, totuşi, esenţa valorii şi cerinţelor pentru orice analiză. De aici se deduc cele două condiţii pe care trebuie să le satisfacă un laborator cu valoare europeană: obiectivitatea şi eficienţa. Activitatea de asigurare a calităţii (QA) va acoperi fazele de pretratament, începând de la nominalizarea obiectivelor calităţii până la echipament, site de sampling şi personal. De acest obiectiv cu o excepţională importanţă în realizarea celei mai bune documentaţii pentru acreditare, se va ocupa o echipă de 2-3 specialişti proprii, formaţi prin instruire la cursurile organizate de RENAR şi EURACHEM, România.

Aşa cum reiese din prezentarea situaţiei pe plan naţional şi internaţional, orice contribuţie la reducerea sau stoparea agresiunilor antropice asupra mediului este de o importanţă majoră, prin însăşi încercarea de a proteja populaţia şi ecosistemele. Diversitatea enormă a poluanţilor în toate compartimentele mediului, fac ca identificarea, cuantificarea şi controlul lor să aibă acelaşi grad de complexitate şi diversitate ca şi numărul lor imens. În consecinţă, prezentul obiectiv îşi propune identificarea şi monitorizarea poluanţilor organici volatili, caracteristici Regiunii de dezvoltare Nord-Est a României.

Domeniul abordat este nou şi foarte complex, pe deoparte datorită anvergurii echipei interdisciplinare de lucru, naturii poluanţilor şi metodologiilor ce urmează a fi folosite (metode electrochimice, metode spectrale, metode cromatografice de înaltă rezoluţie, spectrometrie de masa  etc.), a modelării sistemelor pe calculator, a trasării unor hărţi cu distribuţia spaţială şi temporală a concentraţiilor. Pe de altă parte complexitatea decurge şi din numărul mare de site-uri de sampling, pe toată suprafaţa supusă monitorizării, care aduce după sine un enorm număr de analize (pe probe şi replicate)/site/ lună/ an.

Noutatea pe care o aduce laboratorul nostru este modul de abordare teoretică si experimentala a necesităţii introducerii monitorizării ca activitate obligatorie:

 • Identificarea şi cuantificarea ca instrumente de evaluare calitativă şi cantitativă a compuşilor organici volatili poluanţi
 • Identificarea şi cuantificarea ca instrumente de racordare a politicii şi legislaţiei de mediu din Regiunea Nord Est a României, la politica de mediu europeană şi internaţională;
 • Identificarea şi cuantificarea, ca promisiuni pentru viitor, pentru respectarea legalităţii, creşterea calităţii vieţii, conservarea biodiversităţii ecosistemelor.
 • consideră elaborarea unei metodologii de înaltă performanţă pentru identificarea unor izotopi în mediu.

Cunoaşterea situaţiei privind poluarea cu compuşi organici volatili pe plan naţional şi internaţional dar, mai ales, nevoia de a contribui cu date la tabloul general european, justifică importanţa funcționării acestui Laborator de analize fizico-chimice in cadrul Centrului CERNESIM.