CERNESIM » L5. Laborator de studii si analize economice de mediu

L5. Laborator de studii si analize economice de mediu

Laboratorul de studii şi analize economice de mediu reprezintă unul dintre laboratoarele de baza ale Centrului Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CERNESIM). El are, din punctul de vedere al activităților desfășurate, atât o componentă de sine stătătoare, aferentă desfăşurării unor programe de cercetare specifice privind dezvoltarea economică, la nivel micro şi macro, în concordanţă cu aspectele stringente ale impactului activităţilor asupra mediului înconjurător, cât și un rol integrator, dat fiind faptul că, în cadrul acestui laborator, sunt create condițiile pentru a fi corelate şi valorificate economic informaţiile şi rezultatele cercetărilor obţinute în celelalte laboratoare din cadrul centrului.
Infrastructura Laboratorului de studii şi analize economice de mediu facilitează acţiunile de cercetare fundamentală şi aplicativă din domeniu şi evidenţiază efectele economice ale diferitelor politici, instrumente şi măsuri economice asupra protecţiei mediului şi conservării resurselor naturale.
Cercetarea științifică obiectivă, din perspectivă economică, a problematicii poluării și utilizării mediului natural ca furnizor de resurse și, totodată, ca receptor de externalități din activitățile economice și sociale reprezintă traiectoria fundamentală pe care acest laborator își propune să o urmeze.
Laboratorul de studii şi analize economice de mediu îşi propune, ca misiune fundamentală, afirmarea activităţii proprii în lumea ştiinţifică, educaţională şi în cea practică astfel încât Centrul CERNESIM să devină o instituţie polarizatoare a intereselor legate de mediu, în condiţiile preocupărilor acerbe pentru creşterea economică.
Luarea deciziilor în condiţiile deplinei informări privind raportul mediu-economie generează rezultate sustenabile pentru acţiunile economice desfăşurate atât la nivel privat (indivizi, întreprinderi private, companii, consorţii), cât şi la nivel public (centre locale şi regionale de decizie).
Existența acestei structuri de cercetare în cadrul Centrului CERNESIM și al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași răspunde obiectivelor Strategiei Regionale de Inovare: crează noi locuri de muncă în cercetare, favorizează dezvoltarea unor parteneriate puternice şi funcţionale între mediul de cercetare şi IMM-uri, atât la nivel regional, cât şi naţional/internaţional, parteneriate capabile să stimuleze, să coordoneze şi să promoveze inovarea în regiune, să creeze canale de transfer tehnologic şi de know-how.

Principalele direcţii de cercetare ale Laboratorului de studii şi analize economice de mediu sunt:
A. Evaluarea afacerilor în condiţiile internalizării efectelor activităţii asupra mediului;
B. Analiza şi evaluarea economică a resurselor de mediu;
C. Analiza şi evaluarea economică a efectelor poluării;
D. Studiul oportunităţii introducerii tehnologiilor nepoluante în activităţile economice;
E. Evaluarea impactului degradării mediului asupra populaţiei, prin anchete statistice;
F. Studiul şi previziunea efectelor urbanizării asupra mediului.