CERNESIM » L3.C – Lecţii invitate

L3.C – Lecţii invitate

  • M. Cazacu, G. Bulai, A. Timofte, A. Rosu, O. Rusu, F. Husanu, L. Leontie, S. Gurlui „Space-and time-resolved aerosols emission spectroscopy: advanced LIDAR techniques for environmental approach”,  Advances On Photocatalysis, AdvPhotoCat-E 2017, The 2nd International Workshop, Technological Educational Institute (TEI) of Crete, Heraklion, Grecia, 14 – 16 iulie 2017.